Kurallar

GÖNDEREN TARAFINDAN SEÇİLEBİLECEK HİZMET TARZLARI VE GÖNDEREN, ALICI, TAŞIYICI YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN KURALLAR

A) KONU-HÜKÜMLÜLÜKLER 
1. Transnet Kurye servisi olmayan yerlere gönderi kabul etmeyecektir. Farkına varılmadan servis dışı yerlere alınmış paketler eğer aynı gün mesai saatleri içinde farkedilemez ise ertesi gün GÖNDEREN ‘e iade edilecektir.
2. GÖNDEREN az sayıda paket gönderisi yapıyorsa, gönderilerin adres etiketleri ve barkodlarını hazırlayarak Transnet Kurye‘ye teslim edecek paket bilgilerini elektronik ortamda Transnet Kurye‘ye ulaştıracaktır.
3. Paket gönderisi yoğun ise, gönderiler GÖNDEREN’in deposunda Transnet Kuryeelemanına verilen bilgiler doğrultusunda Transnet Kurye elemanı tarafından adres etiketleri ve barkodları hazırlanarak teslim alınacaktır. GÖNDEREN tarafından verilen bilgilerin hata yaratmasından Transnet Kurye sorumlu tutulamaz.
4. GÖNDEREN’in verdiği paket bilgileri ile fiilen verdiği paket adetleri Transnet Kuryetarafından kontrolü yapılır. Gelmemiş olan gönderinin fazladan gelmiş bilgisi Transnet Kurye tarafından geçersiz addedilir ve hemen GÖNDEREN’e bilgisi verilir. Ya da,
5. Paket gelmiş ancak bilgisi gelmemiş gönderi yine GÖNDEREN’e bildirilerek eğer var ise mal üzerinden bilgi Transnet Kurye tarafından tamamlanır, oluşacak aksaklıklardanTransnet Kurye sorumlu tutulamaz.
6. Gönderilerin alımı sırasında oluşan bilgiler ışığında aynı gün tanzim edilecek nakleyi fatura bedeli hafta sonu nakten tahsil edilecektir.
7. GÖNDEREN’in Transnet Kurye‘yi nakliye ile ilgili kullanmak üzere verdiği alıcı bilgilerini Transnet Kurye ilgili şehir ofislerine transfer edebilir. Transnet Kurye bu bilgileri kanunlarda gerek görüldüğü üzere istendiği taktirde resmi makamlara vermekle yükümlüdür. Bunun dışında bilgiler Transnet Kurye‘nin koruması altında kalacaktır, bu bilgilerin başka amaçlarla kullanılmaması için Transnet Kurye her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.
8. GÖNDEREN alıcısına Transnet Kurye‘nin taşıma numarası vermesi durumunda alıcıTransnet Kurye‘nin Web sayfasından paketinin taşıma bilgilerine ulaşabilecek, başka da bir bilgi göremeyecektir.
9. Teslimat ile ilgili şikayetlerteslimatı takip eden 15 (onbeş) gün içinde yapılabilir.
10. Tahsilatlı gönderilerde beher paketin tahsilet değeri 5.000 USD karşılığı Türk Lirasını geçemez.
11. Bu sözleşme ile bir gönderi içerisinde taşınabilecek beher paketin reel ağırlığı 30 kg.’ı geçemez.
12. Cumartesi, Pazar, yerel tatiller, Milli ve Dini bayramlar taşıma süreleri açısından iş günü addedilemez.
13. Bir gönderi Transnet Kurye‘nin belirleyeceği ara duraklar kullanılarak aktarma olmak suretiyle taşınabilir.
14. Transnet Kurye alıcı hakkında yeterli bilgi bulunmayan, iyi paketlenmemiş, taşıma sırasında etrafındaki paketlere zarar verebilecek veya evrakları eksik olan paketleri reddetme hakkını saklı tutar.
15. Transnet Kurye, GÖNDEREN’in yurtiçi gönderileri için ek’li fiyat listesini uygulayacaktır.
B) TAŞIMA SERVİS TİPİ (transit time)
Karadan standart
Havadan standart
C) TESLİM SERVİS TİPİ VE ŞARTLARI
1. Normal teslimat:
Teslimat Transnet Kurye tarafından etikette belirtilen adresteki teslim almayı kabul eden kişiye, ad, soyada, görevi/yakınlığı ve varsa telefon numarası sorularak (doğruluğuna bakılmaksızın) imza karşılığında yapılan teslim şeklidir.
2. Hüviyet kontrollü teslimat:
Teslim alana kişinin hüviyet bilgilerinin teslim tutanağına kaydedilerek yapılan teslim şeklidir.
3. Saat aralığı belirlenmiş teslimat:
Göndericinin istediği saat dilimlerinde yapılan teslimat şeklidir. (08.00 ile 09.30 arası veya 20.00 ile 22.00 arası gibi)
4. Tatil günleri yapılacak teslimat:
Bu teslimat şekillerinden 1 nolu normal teslimat seçeneği haricindekilere extra chargeler uygulanabilir.
5. Transnet Kurye bir gönderinin teslimini birinci gidişinde gerçekleştiremezse 2. Ve 3.kez artı ücret talep etmeden teslim teşebbüsünde bulunur.
6. Transnet Kurye üçünücü teslim teşebbüsünde de alıcı bulamazsa, teslimatta alıcıdan tahsil etmesi gereken parayı alamazsa, eğer yanlış verilmiş adres nedeniyle herhangi bir paketi ya da gönderiyi teslim edemezse (doğru adresi bulmak için tüm mantıklı yolları denedikten sonra), doğru adresin başka bir şehirde olduğunun anlaşılması halinde, alıcının gönderiyi kabul etmemesi halinde taşımayı durdurabilir. Böyle durumlarda paket ya da gönderi tutulur ve gönderenin talimatı istenir. GÖNDEREN nakliyenin bu nedenlere bağlı olarak durdurulmasından kaynaklanan tüm masrafları ödemekle mükelleftir. Masraf gerektiren durumlar, bunlarla sınırlı kalmaksızın, gönderme, imha, iade nakliyesi, depolama, idari masraflar olduğu gibi, vergi ve harçlar da olabilir. Buna benzer durumlarda alınmış olan ücretler geri iade edilmez.
7. Transnet Kurye kendi kontrolü dışındaki nedenlerle teslimatın veya hizmetin kesintiye uğramasından, herhangi bin gönderinin kaybından, gecikme ve hasarından sorumlu tutulmayacaktır. Bunlardan başka; GÖNDEREN’in alıcının ve malın sahibinin herhangi bir noktayı atlamasından, alıcının bulunamamasından veya gönderiyi reddetmesinden. Doğadan gelen engellerden, aracın arızalanmasından, şöförün yola devam edemeyecek şekilde hastalanmasından, malin bünyesindeki ya da kalitesindeki bozukluklardan, gerçek ve görünür yetkilinin şahsında eylemlerinden veya atlamalarından, harp, iç harp, işgal, düşmanlık, isyan, ayaklanma, başkaldırma, işçi anlaşmazlıkları ( grev ve lokavtlar dahil ) veya mükellefiyetlerden ( Transnet Kuryebunlarin veya başkalarının acentası ya da taşeronu olsun veya olmasın ), havadaki veya yer nakliyesi network’ündeki aksamalardan (hava durumu veya tabii afetler gibi) sorumlu tutulmayacaktir.
D) TAŞIMA ÜCRET TAHSİLİ
1. Gönderenden
2. Alıcıdan
Seçeneklerini GÖNDEREN seçebilir.
GÖNDEREN tarafından verilen paketin iadesi istendiğinde eğer paket henüz ilk hareket şehrinde ise varış şehrine kadar alınması gereken taşıma ücretinin %50′si charge edilerek, son varış şehrine hareket etmişse gidiş ücreti tam olarak alındığı gibi dönüş için de gidiş ücretinin %50′si charge edilir.
E) YÜKSELTİLMİŞ HİZMETLER 
GÖNDEREN yükseltilmiş hizmetlerden “Mal Bedeli Tahsili” seçeneğini belirtebilir, bunun için taşıma ücretine ilaveten aşağıda şartları belirlenmiş ekstra ücretleri öder.
Paket bilgisi tahsilatlı ise ve;
1. Nakitse (NA) şeklinde işaretlenmiş ise bilgide belirtilen Türk Lirası miktarı tahsil edilip, para teslimatı takip eden ilk iş gününde GÖNDEREN’in banka hesap numarasına havale edilir. Bunun için GÖNDEREN’e (2) USD surcharge edilir. 2. Kredi kartı (KK) şeklinde işaretlenmiş ise bilgide belirtilen Türk Lirası miktarı alıcının kredi kartından slip çekilerek tahsil edilir, Transnet Kurye‘yi bu parayı teslimatı takip eden ilk iş gününde %5 banka komisyonu düşmüş haliyle GÖNDEREN’in banka hesabına havale eder. Bunun için de (2) USD surcharge edilir.
3. Vadeli çek (VÇ) şeklinde işaretlenmiş ise bilgide belirtilen Türk Lirası miktarı ile bilgide gelen çek vadesi doğrultusunda GÖNDEREN adına düzenlenmiş alıcının kendi çeki alınır. Çekler teslimatı takip eden ilk iş gününde Transnet Kurye‘nin düzenlediği rapor ekinde GÖNDEREN’e teslim edilir. Bunun için de (2) USD surcharge edilir.
4. Çek alımında çek üzerindeki imza tarafımızdan kontrol edilemeyeceğinden oluşabilecek anlaşmazlıklarda Transnet Kurye sorumluluk kabul etmez. ÇekinTransnet Kurye tarafından kaybedilmesi halinde Transnet Kurye bu çekin kötü kullanımından sorumludur, ancak böyle bir durum oluşmaması için GÖNDEREN alıcıya çeki kendi adına düzenlemesini ve keşidecisinin kendi şirketi olmasına ve vadesine düzenlemesi konusunda talimat vermekle yükümlüdür. Bu şartlarda düzenlenmemiş bir çekin Transnet Kurye elemanına verilmiş olmasından ve bu çekin kötü kullanımındaTransnet Kurye sorumlu değildir.
Çekin kaybolduğu anlaşıldığı anda Transnet Kurye çeki düzenleyen firmaya ve GÖNDEREN’e çekin ilgili banka tarafından ödemesinin durdurulması için haber vermekle yükümlüdür. Bu durumda Transnet Kurye yeniden düzenlenen çeki ücretsiz olarak GÖNDEREN’e ulaştırır.
5. GÖNDEREN paketleri Transnet Kurye‘ye mal bedeli tahsilatlı olarak verdigi ancak sonradan bu kararından vazgeçerek paketin ücret tahsil edilmeden teslimini istemesi halinde bu kararını Transnet Kurye‘ye yazılı (e-mail, faks) olarak bildirecektir.Ödemenin kaldırılması ile ilgili yetkiliyi ve ne yolla bildirileceğini belirlemek GÖNDEREN’in insiyatifindedir.Bu yetki yazısı sözleşmenin ekindedir.
6. Alıcının mal bedeli tahsilat miktarını ödemeyi reddetmesi halinde alıcının veya gönderiyle ilgilenen diğer üçüncü şahısların Transnet Kurye‘ nin bu paketlerin teslimatına karşı çıkmaları halinde, GÖNDEREN Transnet Kurye‘yi hertürlü şikayetin dışında tutacaktır.Transnet Kurye alıcının hileli hareketinden veya mali gaspetmesinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.GÖNDEREN mal bedeli tahsilat bilgilerinin tam ve doğru olmasından sorumlu olacaktır; Transnet Kurye‘yi mal bedeli tahsilatıyla ilgili verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıktan kaynaklanan hertürlü kayıp ve zararın dışında tutacaktır.
7. Ödeme şekli belirtilmemiş mal bedeli tahsilatlarından Transnet Kurye belirtilen mal bedelinin nakit olarak tahsil eder.
8. Transnet Kurye‘den kaynaklanan hasarlama sebebi ile teslim edilmemiş ve GÖNDEREN’e iadesi yapılan paketler için Transnet Kurye malın hasarlı bölümü kadar sorumludur.
9. Alıcıya teslim edilmeden kaybolan paketler için Transnet Kurye tedarik ve makul düzeyde işlem kiymeti kadar sorumludur.
10. GÖNDEREN, Transnet Kurye‘ yi alıcının tahsilat miktarını ödemeyi kabul etmemesinden dolayı Transnet Kurye‘ nin gönderiyi teslim etmeyi reddettiği kişilerin şikayetleriyle ilgili olarak güvence altında tutar.Transnet Kurye hiçbir şekilde alıcının hileli bir davranışından, sahtekarlık veya sonradan karşılığı çıkmayan çek vermesinden sorumlu olmayacaktır.GÖNDEREN paket bilgisinde adresin doğru ve eksiksiz olmasından ve bu anlaşmada yazılı talimatlara uygunluğundan sorumlu olacak ; tahsilatlı paket üzerindeki bilgilerin yanlışlığı veya eksikliği sonucu paketin kaybolmasından veya hasara uğramasından veya tahsilatlı paket gönderisinin hazırlanmasında meydana gelecek arızalardan Transnet Kurye‘yi herhangi bir şikayet karşısında sorumlu tutmayacaktır. 11. Tahsilatı gerçekleştirilemediğinden teslim edilememiş ve GÖNDEREN’e iade edilen paketler için extra chargeler uygulanmaz ancak paket taşıma bedeli alındığı gibi iade için de taşıma bedelinin %50′si charge edilir.
12. Yukarıda belirtilen bütün ücretlere hizmete ait fatura tanzim tarihindeki yürürlükte olan KDV oranı ilave edilecektir.
13. Yukarida zikredilen maddeler dışında GÖNDEREN’in mal bedeli tahsilatı olarak belirttiği bir paketin mal bedeli tahsil edilmeden teslim edilmesi halinde mal bedelindenTransnet Kurye sorumludur.
F) YETKİ VE SORUMLULUK 
1. Transnet Kurye paketlerin nakli sırasında kullanacağı yöntemleri GÖNDERENE bildirmeksizin belirleme hakkını saklı tutar.
2. Pakete ait bütün bilgileri belirleme yetkisi GÖNDEREN’in sorumluluğundadır. Paket teslim edilmeden önce yazılı olarak bildirmek şartıyla bilgilerde değişiklik yapılabilir, paketin tesliminden sonra paket bilgilerinde değişiklik (adres veya tahsil edilecek ücret) yapılamayacaktır.
3. Transnet Kurye GÖNDERENİN kendi işlemleri ile ilgili isteyebileceği her türde raporlamayı elektronik ortamda verebileceği gibi, GÖNDEREN isterse Transnet KuryeGÖNDEREN’in server’ına saat dilimleri ile kopyalama yapabilecektir.
G) SÖZLEŞME MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK 
Taraflar 15 (onbeş) gün önceden yazılı olarak haber vermek kaydıyla sözleşme maddelerinde değişiklik talep edebilirler ve taraflar için uygunsa değişiklikler yürürlüğe girer.
G) TEBLİGAT 
Tarafların yukarıda belirtilen adresleri geçerli tebligat adresleri olup, değişiklikler noter marifetiyle bildirilmediği taktirde, belirtilen adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.
H) YETKİ 
Sözleşme hükümleri gereğince taraflar arasında çıkacak ihtilafların hallinde İSTANBUL mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkilidir.

J) DELİL
Taraflar arasında ihtilafların hallinde delil olarak iki tarafın mevcut kayıtları kabul edilecektir.
İşbu hizmet tarzı ve yükümlülükleri belirleyen kurallar tarafların karşılıklı kabul ve taahhütleri ile …/…/2000 tarihinde iki suret olarak İSTANBUL’da imzalanmıştır.